Czwartek, 21 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Zwycięzcy konkursu: Raz, dwa, trzy… Kurtosza dostaniesz Ty!

Poprawna odpowiedź to Szeklerzy. Zwycięzcami konkursu są Panie: Wioletta Twardoch, Anna Słonka oraz Panowie: Marcin Karpiński, Bartosz Dymczyk, Maciej Molo. Serdecznie gratulujemy, o sposobie odebrania nagrody poinformujemy osobnym e-mailem.


Bez pracy nie ma kołaczy, ale tym razem wystarczy jedynie udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, aby wygrać voucher na dowolnego kurtosza z Fabryki Kurtosza.
voucher fabryka kurtosza

Jak nazywano wysokogórskich górali, którzy zajmowali się wypiekaniem kurtoszy?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W e-mailu należy również podać swoje imię i nazwisko. Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy 5 osób, które otrzymają vouchery.

Konkurs trwa do 26.03.2015 do godziny 23:59.

Więcej o tych przysmakach można przeczytać w naszym artykule.


REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Bez pracy nie ma kołaczy” (zwanego dalej „Konkursem”) jest portal sosnowiczanie.net (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody w postaci 5 voucherów na dowolnego kurtosza w lokalu Fabryka Kurtosza jest Fabryka Kurtosza.
3. Ważność voucherów wynosi miesiąc.
4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik musi zaakceptować w chwili przystąpienia do Konkursu.
5. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zamieszczone na stronie internetowej www.sosnowiczanie.net.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 21.03.2015 – 26.03.2015 do godziny 23:59.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy portalu sosnowiczanie.net lub inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, a w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu www.sosnowiczanie.net.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu.
8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurs@sosnowiczanie.net

§3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak nazywano wysokogórskich górali, którzy zajmowali się wypiekaniem kurtoszy?” i przesłanie jej drogą mailową na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W e-mailu wraz z odpowiedzią należy podać imię i nazwisko.
2. 27.03.2015 spośród Uczestników konkursu, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi, zostaną wylosowani Zwycięzcy zgodnie z założeniami z §1. pkt 2.
3. Nazwiska zwycięzców zostana zamieszczone na stronie www.sosnowiczanie.net
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom drogą mailową w formie elektronicznej.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

§4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.sosnowiczanie.net
Akceptuję
x